top of page

מה לשבת כלה ולבגדי מלכות? התפקיד הרוחני המיוחד של בגדי השבת.


נרות שבת וחלות על שולחן השבת

על ירושלים יורדת השבת, השמים נצבעים בצבעי שקיעה של כתום ותכלת. הכבישים שקטו, והרחובות מתמלאים אנשים הממהרים לתפילה.


מתוך ימי החולין נולדת בריאה חדשה ושבת שמה, השמים כמו מתקרבים לארץ, עולמות עליונים ותחתונים נפגשים. קרני שמש אחרונות מלוות את המלכה בכניסתה אל ההיכל. כוכבים ראשונים מנצנצים. העצים הזקופים כאילו קדים לה: בואי כלה בואי כלה...


פרשת "תצווה" שקראנו לא מזמן עוסקת רבות בבגדיו של כהן גדול. בעל ה"נתיבות שלום" רבי נח ברזובסקי זצ"ל מסביר שהכהן הגדול היה מכפר על החטאים של עם ישראל, הבגדים שלבש היו מוחקים את עוונות העם, חז"ל אף מפרטים: מצנפת מכפרת על גסי הרוח, מעיל מכפר על לשון הרע וכו'.


היום, אומר בעל הנתיבות שלום, כשאין לנו בעוונותינו בית מקדש, בגדי שבת הם בחזקת בגדי קודש ומסוגלים לתקן כל מיני טעויות ושטויות שהתרחשו במהלך השבוע כדבריו וממשיך וכותב "עניין בגדי שבת הם בגדי קודש המטהרים את כל איבריו של היהודי, בכדי שיוכל להיכנס לשבת קודש ולקבל את אורה. יש בחינה של טהרת האיברים על ידי בגדי שבת ובגדי שבת מכניסים קדושה באדם".


בבית שלנו, ברמת תמיר, עת נכנסת שבת המלכה, עשרות נרות דולקים ודיירי/ות הבית לבושים כבני מלכים כיאה לקבלת פני שבת מלכתא, ותפילות השבת וריחות התבשילים, שיעורי התורה ועונג שבת חוברים יחד לאווירת קדושה מרוממת במשפחת רמת תמיר המתגוררת בעיר הנצח ירושלים.מוגש ע"י רמת תמיר - דיור מוגן דתי בירושלים

115 צפיות

Comentários


bottom of page